Monthly Archives: november 2014

Detektor bankoviek ECB-2303

Detektor bankoviek ECB-2303 je moderné, mobilné, jednoduché a spoľahlivé zariadenie na overovanie pravosti bankoviek s dobíjateľnou batériou.

Si môžete objednať v internetovom obchode

Po vložení bankovky do zariadenia si zariadenie bankovku automaticky vtiahne a citlivé senzory preskúšajú pozíciu a existenciu magnetizujúcich častíc, infračervených znakov, prvkov citlivých na ultrafialové žiarenie, bezpečnostných vlákien ako aj rozmery bankovky. Zariadenie diagnostikuje bankovky automaticky, v prípade falošnej alebo podozrivej bankovky vydáva aj zvukový signál.
Je vhodný do všetkých obchodných prevádzok, ako aj na všetky miesta poskytovania služieb, v ktorých dochádza k príjmu hotovosti. Je vhodný aj pre ambulantný predaj, vďaka dobíjateľnej Lithium-iónovej batérii.

Si môžete objednať v internetovom obchode

POVINNOSTI PODNIKATEĽA (používateľa elektronickej registračnej pokladnice) od 1. januára 2014

Novinky v zákone o ERP platné od 1. januára 2014

Zákonom č. 361/2013 Z.z. zo dňa 17. októbra 2013 bol novelizovaný zákon č.289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, v aktuálnom znení.

 

V ďalšom texte uvádzame farebne, a zároveň hrubým písmom pre prípad tlače na čiernobielej tlačiarni, tie zmeny v zákone, ktoré poukazujú na zmeny, ktorých dodržiavanie je povinný zabezpečiť podnikateľ ktorý prevádzkuje elektronickú registračnú pokladnicu. Pokiaľ je celý odstavec farebne (hrubým písmom) znamená to, že tento odstavec pribudol, alebo je celé jeho znenie nové.

 

V TEXTE POUŽITÉ SKRATKY:

ERP – Elektronická registračná pokladnica

 

Dôležité upozornenie:

V ďalšom uvádzané znenie jednotlivých článkov zákona nie je úplné. Cieľom tohto dokumentu je poukázať na dôležité zmeny v znení zákona, nie je cieľom citovať presné znenie. Vo vlastnom záujme si preštudujte a riaďte sa presným znením zákona, ktoré je dostupné na www.zbierka.sk.

 

 

**********

 

Zmeny v: §3 Povinnosť evidovať tržbu elektronickou registračnou pokladnicou

 

§3 ods.3

(3) Ak podnikateľ vloží do elektronickej registračnej pokladnice hotovosť okrem prijatej tržby, je povinný ju bez zbytočného odkladu po jej vložení zaevidovať v elektronickej registračnej pokladnici, pričom vyhotoví doklad označený slovom “VKLAD”.

 

§3 ods.4

(4) Podnikateľ je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu na všetkých predajných miestach. Podnikateľ je povinný umiestniť elektronickú registračnú pokladnicu na predajnom mieste tak, aby údaje na zobrazovacom zariadení pre zákazníka boli zákazníkovi čitateľné. Na predajnom mieste nesmie byť umiestnená elektronická registračná pokladnica, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 1 a 2 alebo nebola uvedená do prevádzky podľa § 7.

 

§3 ods. 6

(6) Podnikateľ je povinný vyhotovovať doklad označený slovami “NEPLATNÝ DOKLAD”

a) pri zaznamenávaní údajov v rámci skúšobnej prevádzky,

b) pri uvedení elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky a po jej oprave,

c) v rámci zaškolenia fyzickej osoby, ktorá bude evidovať tržby v elektronickej registračnej pokladnici, alebo

d) v rámci vyhotovovania ďalších iných dokladov, ktoré nie sú pokladničnými dokladmi a obsahujú informácie o cene tovaru alebo služby; toto sa nevzťahuje na doklady, ktoré budú vyhotovené pri predaji tovaru alebo pri poskytnutí služby, za ktoré bude tržba prijatá bezhotovostne. 

 

Zmeny v: §4 Požiadavky na elektronickú registračnú pokladnicu

 

§4 ods. 8

(8) Podnikateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť servisnej organizácii zistenie poškodenia plomby alebo chýbanie plomby, pričom dátum a čas tohto oznámenia je podnikateľ povinný bez zbytočného odkladu zaznamenať do knihy elektronickej registračnej pokladnice.

 

§4 ods. 9

(9) Podnikateľ je povinný mať na predajnom mieste umiestnený komunikačný kábel k elektronickej registračnej pokladnici a poskytnúť ho daňovému úradu alebo colnému úradu za účelom prepojenia elektronickej registračnej pokladnice a počítača na účely kontroly a exportu kontrolných záznamov a obsahu fiskálnej pamäte a umožniť daňovému úradu alebo colnému úradu pripojiť sa k elektronickej registračnej pokladnici prostredníctvom počítača; to neplatí, ak je pripojenie elektronickej registračnej pokladnice k počítaču zabezpečené bezdrôtovou technológiou.

 

 

Zmeny v: §8 Pokladničný doklad

 

§8 ods. 1

(1) Podnikateľ je povinný po zaevidovaní tržby v elektronickej registračnej pokladnici odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad okrem kópie pokladničného dokladu ihneď po jeho vytlačení v elektronickej registračnej pokladnici; iný doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou o prijatí tržby podnikateľ nesmie kupujúcemu odovzdať.

 

§8 ods. 4

(4) Pri vrátení tovaru, reklamácii tovaru alebo služby je podnikateľ povinný odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad ihneď po jeho vytlačení v elektronickej registračnej pokladnici alebo v prípade prerušenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice odovzdať kupujúcemu originál paragónu.

 

§8 ods. 5

(5) Podnikateľ je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu, ktorý vyhotovuje každou elektronickou registračnou pokladnicou tak, aby toto bolo pre kupujúceho jednoznačné, prehľadné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné. Ak je na predajnom mieste umiestnených viac elektronických registračných pokladníc toho istého typu, toto vyobrazenie pokladničného dokladu nemusí byť pri každej elektronickej registračnej pokladnici. Podnikateľ na vyobrazenom pokladničnom doklade zvýrazní daňový kód elektronickej registračnej pokladnice, dátum, čas, celkovú sumu platenej ceny a ochranný znak.

 

 

Zmeny v: §9 Ochrana údajov, uchovávanie údajov

 

§9 ods. 2

(2) Podnikateľ je povinný na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu predložiť úplné kontrolné záznamy za požadované obdobie v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v čitateľnom textovom formáte ihneď na predajnom mieste alebo v lehote určenej daňovým úradom alebo colným úradom. Na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu je podnikateľ povinný predložiť obsah fiskálnej pamäte v elektronickej podobe za požadované obdobie. Daňový úrad 

alebo colný úrad môže uložiť podnikateľovi povinnosť predkladať kontrolné záznamy, povinnosť predkladať kontrolné záznamy nesmie byť podnikateľovi uložená častejšie ako raz za mesiac.

 

§9 ods. 4

(4) Kópie paragónov a denné uzávierky podľa § 10 ods. 4, pokladničné doklady vyhotovené pri uplatnení postupu podľa § 10 ods. 5 (zaevidované paragóny do ERP po obnovení prevádzky ERP), doklady označené slovami “NEPLATNÝ DOKLAD” a tlačové výstupy z dennej uzávierky je podnikateľ povinný uchovávať chronologicky usporiadané po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

 

§9 ods. 5

(5) Doklad označený slovom “VKLAD” je podnikateľ povinný uchovávať počas dňa, v ktorom bol vyhotovený.

 

§9 ods. 6

(6) Podnikateľ je povinný na vytlačenie tlačových výstupov používať pásku, na ktorej sa údaje uchovajú po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

 

Zmeny v: §15 Ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice

§15 ods. 5

(5) Podnikateľ je povinný po zrušení certifikátu ukončiť prevádzku elektronickej registračnej pokladnice v lehote do 30 dní od doručenia informácie o zrušení certifikátu finančným riaditeľstvom.

 

 

Nové ustanovenia v: §18c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1.januára 2014

 

§18c ods. 7

(7) Knihu elektronickej registračnej pokladnice, ktorú podnikateľ používal aj pred 1. januárom 2014, môže používať aj naďalej s tým, že záznamy ustanovené zákonom účinným k 1. januáru 2014 dopíše ručne.

 

 

Stiahni si Datecs Comunikator

Datecs Comunicator je program na prepojenie pokadne Datecs z počítačom.

Softwer:

NOVÉ (15.10.12) Datecs Communicator pre pokladnice podľa zákona 289/2008 Z.z. (vz. 1.0.113) - Datecs Communicator prepojenie z PC – ECR (vz. 1.0.113)

Datecs CD - CD ktore dostanene ku pokladnici. obsahuje wising instalator, manual, Datecs Communicator 1_0_112, usb driver (netframework pre Win XP) je potrebne naistalovat novu verziu Datecs Comunikator vz. 13

USB Driver - USB driver pre Datecs

NET framework WIN 7 - Pre WIN 7 je mat potrebne naistalovane NETframework

USB prevodnik driver - Gembird

USB prevodnik driver - Gembird

http://www.predaj.ka-comp.sk/content/11-stiahni-si-navod-ku-pokladni

Predaj a servis Registračných pokladníc v Moldave nad Bodvou v Rožňave a v Košiciach