Kniha ERP nemôže obsahovať iné údaje alebo záznamy, ako sú uvedené vo vzore

Dobrý deň, Na základe tel. konzultácie uvádzame nasledovné: Z dikcie ustanovenia § 18c ods. 7 (prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014) zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ERP“) vyplýva, že podnikateľ, ktorý knihu ERP používal aj pred 1.1.2014, môže používať aj naďalej s tým, že záznamy ustanovené zákonom účinným k 1.1.2014 dopíše ručne. Po nadobudnutí účinnosti zákona č. 361/2013 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 1.1.2014 menila a dopĺňala príloha č. 3 zákona o ERP, bolo metodicky usmernené, že aj podnikateľ, ktorý nepoužíval knihu ERP pred 1.1.2014, nebude postupovať v rozpore so zákonom o ERP, ak bude používať knihy ERP vydané podľa prílohy č. 3 zákona v znení účinnom do 31.12.2013, pokiaľ v nich popisy údajov (napr. § 7 ods. 1 zákona o ERP) a záznamov (napr. § 4 ods. 8, § 7 ods. 3 až 5) podľa prílohy č. 3 zákona o ERP v platnom znení doplní rukou alebo prelepí pôvodný popis jeho platným znením. Podnikateľ nepostupuje v rozpore so zákonom o ERP, ak bude používať knihy ERP vydané podľa prílohy č. 3 zákona v znení účinnom do 31.3.2015, resp. do 30.6.2015, keď v nich popisy doplní rukou, ak je to možné, alebo prelepí pôvodný popis platným znením. Napr. podnikateľ ručne upraví text podľa prílohy č. 3 zákona o ERP v znení účinnom od 1.4.2015 nasledovne: „Dátum zistenia poškodenia plomby, chýbania plomby, zmeny údajov uložených v elektronickej registračnej pokladnici, odchýlky od elektronickej registračnej pokladnice certifikovanej akreditovanou osobou Colným úradom Bratislava“, resp. podnikateľ v časti IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE – Údaje o servisnej organizácii popis „Obchodné meno a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby“ v súlade s prílohou č. 3 zákona o ERP v znení účinnom od 1.7.2015 prelepí popisom „Obchodné meno, adresa trvalého pobytu a daňové identifikačné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a daňové identifikačné číslo právnickej osoby“. Záver: Nakoľko kniha ERP nemôže obsahovať iné údaje alebo záznamy, ako sú uvedené vo vzore, nie je v rozpore so zákonom č. 289/2008 Z. z., ak popisy údajov a záznamov (po novelizovaní tohto zákona v prílohe č. 3) podnikateľ doplní v knihe

Príloha č. 3:

Zároveň uvádzame, že uvedené popisy údajov a záznamov je povinný vykonať v knihe ERP podnikateľ, nie servisná organizácia. Odporúčame upozorniť podnikateľa vykonať tieto úpravy v knihe ERP, aby následne servisná organizácia mohla zapísať potrebné údaje do knihy ERP. Uvedená odpoveď má informatívny charakter a bola vypracovaná na základe informácií poskytnutých daňovým subjektom v jeho žiadosti. --- S pozdravom, Ing. Lia Košalová centrum podpory pre dane Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica

Vzor

Vzor

Vzor

Vzor