DÔLEŽITÉ UPRESNENIA MINISTERSTVA FINANCIÍ SR K ZÁKONU Č. 270/2017 Z. Z.

Informácia k novelizácii zákona 289/2008 Z.z. platnej od 1.1.2018:

Dňa 11.10.2017 NR SR schválila zákon 270/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. Schválená novelizácia nadobúda účinnosť od 1.1.2018.

Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice pre podnikateľov prináša nemalé zmeny, na ktoré by sa mali pripraviť. Prinášame prehľad najdôležitejčích zmien:

1. Zmeny v oslobodení od povinnosti evidovať tržbu ťažko zdravotne postihnutými (ŤZP)

Výnimka z povinnosti evidovať tržbu v registračnej pokladnici sa od 1. apríla 2018 nebude vzťahovať na zamestnanca podnikateľa s ťažkým zdravotným postihnutím, ak tento zamestnanec sám nebude osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Od 1. apríla 2018 tak bude platiť, že len vtedy, ak tržbu v hotovosti osobne príjme podnikateľ s ťažkým zdravotným postihnutím, nemusí ju evidovať v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici. Ak za podnikateľa s ťažkým zdravotným postihnutím tržbu prijíma fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, bude ju miesť zaevidovať v registračnej pokladnici. Podnikateľ, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť evidovať tržbu v registračnej pokladnici, povinný na každom predajnom mieste sprístupniť oznámenie, v ktorom uvedie, že nie je podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu. Podnikatelia, ktorí nemajú povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu z dôvodu, že sú ťažko zdravotne postihnutými osobami, budú musieť túto skutočnosť vedieť preukázať ihneď na predajnom mieste. Podľa novelizovaného zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice musí mať podnikateľ s ťažkým zdravotným postihnutím od roku 2018 na predajnom mieste na účely kontroly z orgánu Finančnej správy Slovenskej republiky preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo úradne osvedčenú fotokópiu týchto preukazov.

2. Pokladnica používaná na viacerých predajných miestach bude označená ako prenosná – zosúladenie s praxou

Podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice je predajným miestom miesto, kde sa prijíma tržba. Predajné miesto (ak je odlišné od miesta podnikania fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby) je zaznamenané v evidencii daňového úradu, je uvedené v knihe elektronickej registračnej pokladnice, musí byť zapísané aj vo fiškálnej pamäti elektronickej registračnej pokladnice, musí ho obsahovať každý pokladničný doklad. Ak sa elektronická registračná pokladnica alebo virtuálna registračná pokladnica používa na rôznych predajných miestach v odlišnom čase, ako predajné miesto sa uvedie „prenosná pokladnica“.

3. Označenie tovaru alebo služby musí obsahovať aj slovný popis a nesmie byť iba číselné

Jedným z povinne uvádzaných údajov na pokladničnom doklade je aj označenie tovaru alebo označenie služby. Označenie tovaru alebo označenie služby musí byť vyjadrené tak, aby bolo možné predávaný tovar alebo poskytovanú službu jednoznačne určiť alebo pomenovať a odlíšiť od iného tovaru alebo inej služby, pričom sa môže uvádzať aj skrátený názov tovaru alebo služby. Novelou zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa zakazuje, aby podnikateľ označoval tovar alebo službu len číselným znakom alebo len alfanumerickým kódom, ale tieto názvy budú musieť navyše obsahovať aj slovné pomenovanie príslušného tovaru alebo služby. Znamená to, že použitie len samotného čísla na označenie tovaru alebo služby bude neprípustné, ale kombinácia slovného a číselného označenia tovaru alebo služby bude plne akceptovateľná.

4. Pokladničný doklad z virtuálnej registračnej pokladnice bude povinne obsahovať QR kód

Okrem ostatných informácií uvádzaných na pokladničnom doklade bude pokladničný doklad vyhotovený virtuálnou registračnou pokladnicou obsahovať unikátny identifikačný kód aj v podobe čitateľného QR kódu spracovateľného technickými zariadeniami. Doteraz pokladničný doklad vyhotovený virtuálnou registračnou pokladnicou unikátny identifikačný kód v podobe QR kódu povinne obsahovať nemusel (aj keď ho častokrát mal). Po zosnímaní QR kódu prostredníctvom mobilnej aplikácie Finančnej správy Slovenskej republiky „Over doklad“ bude možné pravosť dokladu vydaného z virtuálnej registračnej pokladnice overiť.

5. Prerušenie prevádzky pokladnice bude potrebné nahlasovať aj z dôvodu vlastného zavinenia

Podľa právneho stavu účinného do 31.12.2017 musí podnikateľ nahlásiť servisnej organizácii skutočnosť, že nemôže použiť elektronickú registračnú pokladnicu pre závažný dôvod, ktorý vznikol bez jeho zavinenia, okrem výpadku elektrického napájania alebo internetového pripojenia. Od roku 2018 sa v tomto ustanovení vypustia slová „ktorý vznikol bez jeho zavinenia“. Tým bude musieť podnikateľ oznamovať servisnej organizácii prerušenie používania elektronickej registračnej pokladnice zapríčinené závažným dôvodom bez ohľadu na to, koho zavinením tento dôvod vznikol (s výnimkou výpadku elektrického napájania alebo internetového pripojenia).

6. Rozšírenie povinností servisnej organizácie

Pri akejkoľvek oprave alebo povinnej údržbe elektronickej registračnej pokladnice bude servisná organizácia povinná vykonať aktualizáciu vstavaného registračného programu alebo vlastného registračného programu na najnovšiu verziu. Pri výmene fiškálnej pamäte a ukončení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice bude povinná zapísať do knihy pokladnice aj údaj o sume kumulovaného obratu.  Namiesto čísla plomby sa bude uvádzať číslo série a poradové číslo plomby. Servisná organizácia je povinná oznámiť podnikateľovi zmeny údajov podľa § 7 ods. 1 písm. a) štvrtého bodu do 15 dní odo dňa, keď zmeny nastali.

7. Pri zmene údajov v knihe elektronickej registračnej pokladnice ju nemusíte fyzicky priniesť na daňový úrad

Podľa právneho stavu účinného do 31.12.2017 je podnikateľ povinný každú zmenu akéhokoľvek údaju zapísaného v knihe elektronickej registračnej pokladnice v lehote do 30 dní oznámiť daňovému úradu spolu s predložením knihy elektronickej registračnej pokladnice. Novelou zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice dôjde k zníženiu administratívnej záťaže podnikateľov. Každú zmenu údajov zapísaných v knihe elektronickej registračnej pokladnice budú v nej musieť podnikatelia zapísať v lehote do 15 dní. V prípade zmeny predajného miesta, zmeny servisnej organizácie a zápisu druhej servisnej organizácie bude podnikateľ povinný v lehote do 15 dní od vykonania zápisu v knihe elektronickej registračnej pokladnice predložiť daňovému úradu oznámenie o vykonaní zápisu zmien týchto údajov v knihe elektronickej registračnej pokladnice. Knihu elektronickej registračnej pokladnice už na daňový úrad nebude potrebné fyzicky nosiť.

8. Kniha elektronickej registračnej pokladnice bude obsahovať nové údaje

Kniha elektronickej registračnej pokladnice musí obsahovať informácie uvedené podľa jej vzoru v prílohe č. 3 zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. S účinnosťou od 1.1. 2018 dochádza  k ďalšiemu rozšíreniu údajov, ktoré musí kniha elektronickej registračnej pokladnice obsahovať. Knihu elektronickej registračnej pokladnice, ktorú podnikatelia používajú teraz, nemusia nahrádzať novou, ale môžu ju používať naďalej, ak v nej v súlade so zmenami upravia popisy záznamov.

nový vzor knihy pokladnice

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

270
ZÁKON
z 11. októbra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 494/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 361/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z. a zákona č. 180/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písmeno b) znie:
„b)
virtuálnou registračnou pokladnicou služba zriadená Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) komunikujúca prostredníctvom koncového zariadenia a poskytovaná výhradne prostredníctvom
1.
mobilných aplikácií, ktorých vlastníkom je finančné riaditeľstvo, a
2.
klientskeho prostredia zriadeného finančným riaditeľstvom na svojom webovom sídle,“.
2.
V § 2 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vlastný registračný program musí komunikovať so vstavaným registračným programom na základe komunikačného protokolu a môže byť umiestnený len v počítači, ktorý prostredníctvom komunikačného modulu komunikuje so vstavaným registračným programom,“.
3.
§ 2 sa dopĺňa písmenami zh) a zi), ktoré znejú:
„zh)
klientskym prostredím webová aplikácia, prostredníctvom ktorej sa zadávajú údaje o pokladničnom doklade,
zi)
komunikačným protokolom súbor príkazov, sekvencií, funkcií a informácií, na základe ktorých vykonáva vstavaný registračný program svoju činnosť.“.
4.
V § 3 ods. 2 písm. a) ôsmy bod znie:
„8.
tovaru fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím;8) to neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8) § 2 ods. 3 a § 16 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
5.
V § 3 ods. 2 písm. b) prvý bod znie:
„1.
fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím;8) to neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím,“.
6.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Podnikateľ, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť evidovať tržbu, je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť oznámenie, v ktorom uvedie, že nie je podľa tohto zákona povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu tak, aby toto oznámenie bolo pre kupujúceho jednoznačné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné. Ak podnikateľ nemá povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu podľa § 3 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu alebo písm. b) prvého bodu, je povinný mať na predajnom mieste na účely kontroly podľa § 17 ods. 1 preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom8) alebo úradne osvedčenú fotokópiu týchto preukazov.“.
7.
V § 4 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
ktorá je konštrukčne totožná s typom elektronickej registračnej pokladnice, na ktorý Colný úrad Bratislava vydal rozhodnutie o certifikácii alebo na ktorý akreditovaná osoba10) vydala certifikát o splnení požiadaviek podľa odsekov 2 až 4.“.
8.
V § 4 ods. 6 druhej vete sa slová „od vydania rozhodnutia o certifikácii Colnému úradu Bratislava poskytnúť“ nahrádzajú slovami „odo dňa doručenia výzvy Colného úradu Bratislava poskytnúť Colnému úradu Bratislava“.
9.
V § 4 sa odsek 6 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
iné informácie alebo nástroje požadované Colným úradom Bratislava.“.
10.
V § 4 ods. 9 sa slová „daňovému úradu alebo colnému úradu“ za slovami „poskytnúť ho“ nahrádzajú slovami „daňovému úradu, colnému úradu, finančnému riaditeľstvu alebo Kriminálnemu úradu finančnej správy (ďalej len „orgán finančnej správy“) a slová „daňovému úradu alebo colnému úradu“ za slovom „umožniť“ sa nahrádzajú slovami „orgánu finančnej správy“.
11.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť a sprístupniť servisnej organizácii a Colnému úradu Bratislava každú aktualizáciu vstavaného registračného programu alebo vlastného registračného programu spolu s nezameniteľným označením verzie týchto programov. V oznámení pre Colný úrad Bratislava výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice uvedie
a)
dátum aktualizácie vstavaného registračného programu alebo vlastného registračného programu spolu s nezameniteľným označením verzie týchto programov,
b)
zoznam servisných organizácií, ktorým bola aktualizácia oznámená a sprístupnená s uvedením dátumu jej oznámenia a sprístupnenia,
c)
spôsob, ako zistiť verziu vstavaného registračného programu alebo vlastného registračného programu na type a modeli elektronickej registračnej pokladnice,
d)
popis zmien oproti poslednej certifikovanej verzii elektronickej registračnej pokladnice, ktorý popisuje vzťah k základným fiskálnym požiadavkám na elektronickú registračnú pokladnicu vrátane čestného vyhlásenia zodpovednej osoby o pravdivosti popisovaných zmien.“.
12.
V § 4a odsek 1 znie:
„(1)
Na účely plnenia povinnosti podľa § 3 ods. 1 možno používať len virtuálnu registračnú pokladnicu podľa § 2 písm. b).“.
13.
V § 4a ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Obsah alebo usporiadanie údajov výsledných výstupov vytvorených virtuálnou registračnou pokladnicou nie je možné ďalej doplňovať alebo upravovať.“.
14.
§ 4a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Používať iné klientske prostredie pre používanie virtuálnej registračnej pokladnice podnikateľom, okrem klientskeho prostredia podľa § 2 písm. b) druhého bodu, je zakázané.“.
15.
V § 4b ods. 9 sa slová „rozhodnutím predĺžiť o 30 dní“ nahrádzajú slovami „predĺžiť o 90 dní“ a na konci sa pripája táto veta: „O predĺžení lehoty s uvedením dôvodov Colný úrad Bratislava písomne upovedomí výrobcu, dovozcu alebo distribútora elektronickej registračnej pokladnice.“.
16.
§ 4b sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:
„(17)
Finančné riaditeľstvo vypracúva na základe právoplatných rozhodnutí o certifikácii podľa odseku 7 zoznam certifikovaných elektronických registračných pokladníc alebo fiskálnych tlačiarní vrátane vlastného registračného programu, ktorý priebežne aktualizuje a zverejňuje na svojom webovom sídle.“.
17.
V § 5 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
písomne si objednať u finančného riaditeľstva plomby, viesť ich evidenciu a vykonať ich zúčtovanie podľa § 16,“.
18.
V § 5 ods. 2 písm. c) sa slová „daňovému úradu“ nahrádzajú slovami „colnému úradu“.
19.
V § 5 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) až g), ktoré znejú:
„e)
vykonať pri každej oprave a povinnej údržbe elektronickej registračnej pokladnice aktualizáciu vstavaného registračného programu alebo vlastného registračného programu na najnovšiu verziu, ktorá je pre daný typ a model elektronickej registračnej pokladnice dostupná a zapísať dátum aktualizácie do knihy elektronickej registračnej pokladnice a záznam potvrdiť odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú a podpisom fyzickej osoby, ktorá záznam vykonala s uvedením jej mena a priezviska,
f)
oznámiť bez zbytočného odkladu colnému úradu stratu plomby, pričom v oznámení uvedie číslo série a poradové číslo plomby a dátum jej straty,
g)
oznámiť podnikateľovi zmeny údajov podľa § 7 ods. 1 písm. a) štvrtého bodu do 15 dní odo dňa, keď zmeny nastali.“.
20.
V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
nebola v predchádzajúcich piatich kalendárnych rokoch právoplatne vyčiarknutá z registra servisných organizácií podľa odseku 6 písm. d).“.
21.
V § 6 sa odsek 6 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
nevykoná zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb podľa § 16 ani v lehote do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o pokute uloženej za správny delikt podľa § 16a písm. aj).“.
22.
V § 7 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „podnikateľ“ vkladá slovo „ktorémukoľvek“.
23.
V § 7 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.
24.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ak sa elektronická registračná pokladnica používa na rôznych predajných miestach v odlišnom čase, ako predajné miesto sa uvedie prenosná pokladnica.“.
25.
V § 7a ods. 3 sa slová „v lehote podľa osobitného predpisu14)“ nahrádzajú slovami „do 15 dní od uskutočnenia tejto zmeny“.
26.
§ 7a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak sa virtuálna registračná pokladnica používa na rôznych predajných miestach v odlišnom čase, ako predajné miesto sa uvedie prenosná pokladnica.“.
27.
V § 8 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Tovar alebo službu nemožno označiť len číselným znakom alebo alfanumerickým kódom.“.
28.
V § 8 ods. 7 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „okrem údaja podľa odseku 1 písm. e)“ a na konci sa pripája táto veta: „Unikátny identifikačný kód je zobrazený v alfanumerickom tvare a zároveň ako čitateľný QR kód spracovateľný technickými zariadeniami.“.
29.
V § 8 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Akýkoľvek údaj uvedený na vyhotovenom pokladničnom doklade podľa odseku 7 je zakázané meniť.“.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.
30.
V § 10 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „ktorý vznikol bez jeho zavinenia,“.
31.
V § 10 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.
32.
V § 11 ods. 2 poslednej vete sa za slovo „zaznamená“ vkladajú slová „sumu kumulovaného obratu evidovaného v elektronickej registračnej pokladnici v čase výmeny fiskálnej pamäte,“.
33.
V § 12 ods. 4 druhej vete sa vypúšťa slovo „a),“.
34.
V § 13 odsek 3 znie:
„(3)
Podnikateľ je povinný zapísať zmeny údajov uvedených v § 7 ods. 1 písm. a) prvom bode alebo druhom bode do knihy elektronickej registračnej pokladnice v lehote do 15 dní odo dňa, keď zmeny nastali a zmeny údajov uvedených v štvrtom bode do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia servisnej organizácie podľa § 5 ods. 2 písm. g). Pri zmene predajného miesta, ktoré je odlišné od miesta podnikania alebo od sídla podnikania a pri zmene servisnej organizácie alebo pri zápise druhej servisnej organizácie do knihy elektronickej registračnej pokladnice, je podnikateľ povinný v lehote do 15 dní od vykonania zápisu v knihe elektronickej registračnej pokladnice predložiť ktorémukoľvek daňovému úradu oznámenie o vykonaní zápisu zmien týchto údajov v knihe elektronickej registračnej pokladnice.“.
35.
V § 15 odsek 1 znie:
„(1)
Servisná organizácia pri ukončení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice na požiadanie podnikateľa vyberie fiskálnu pamäť z elektronickej registračnej pokladnice aj s elektronickými súčiastkami potrebnými na prečítanie údajov z fiskálnej pamäte mimo elektronickej registračnej pokladnice a odovzdá ju podnikateľovi. Pri ukončení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice servisná organizácia zaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice dátum ukončenia prevádzky a sumu kumulovaného obratu evidovaného v elektronickej registračnej pokladnici ku dňu ukončenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú a podpisom fyzickej osoby, ktorá ukončila prevádzku elektronickej registračnej pokladnice, s uvedením jej mena a priezviska. Vybranú fiskálnu pamäť je podnikateľ povinný uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.12)“.
36.
V § 15 ods. 2 prvej vete sa za slovo „pokladnice“ vkladá slovo „ktorémukoľvek“.
37.
§ 15 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Daňový úrad zruší daňový kód elektronickej registračnej pokladnice aj
a)
po výmaze podnikateľa z obchodného registra bez právneho nástupcu alebo po výmaze z iného obdobného registra bez právneho nástupcu, alebo ak je nástupcom Slovenská republika, alebo
b)
z vlastného podnetu alebo z podnetu colného úradu, finančného riaditeľstva alebo Kriminálneho úradu finančnej správy, ak je takéto konanie daňového úradu nevyhnutné na zabezpečenie účelu tohto zákona.
(7)
Pri úmrtí podnikateľa a pri zániku podnikateľa, ktorý bol zrušený bez likvidácie, je dedič alebo právny nástupca povinný ukončiť prevádzku elektronickej registračnej pokladnice najneskôr v lehote podľa osobitného predpisu.14)“.
38.
V § 15a odsek 2 znie:
„(2)
Daňový úrad ukončí používanie virtuálnej registračnej pokladnice aj
a)
po výmaze podnikateľa z obchodného registra bez právneho nástupcu alebo po výmaze z iného obdobného registra bez právneho nástupcu, alebo ak je nástupcom Slovenská republika,
b)
po oznámení podnikateľa, že došlo k strate, zneužitiu alebo k odcudzeniu prihlasovacích údajov,
c)
z vlastného podnetu alebo z podnetu colného úradu, finančného riaditeľstva alebo Kriminálneho úradu finančnej správy, ak je takéto konanie daňového úradu nevyhnutné na zabezpečenie účelu tohto zákona.“.
39.
§ 15a sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Pri úmrtí podnikateľa a pri zániku podnikateľa, ktorý bol zrušený bez likvidácie, je dedič alebo právny nástupca povinný ukončiť používanie virtuálnej registračnej pokladnice najneskôr v lehote podľa osobitného predpisu.14)
(5)
Daňový úrad umožní po ukončení používania virtuálnej registračnej pokladnice podľa odseku 2 písm. b) a c) alebo odseku 4 prístup k údajom vo virtuálnej registračnej pokladnici zaslaním nových prihlasovacích údajov podnikateľovi, dedičovi alebo právnemu nástupcovi.“.
40.
V § 16 ods. 3 prvej a druhej vete sa slová „Daňový úrad“ nahrádzajú slovami „Finančné riaditeľstvo“ a v tretej vete sa slová „daňový úrad“ nahrádzajú slovami „finančné riaditeľstvo“.
41.
V § 16 odseky 5 a 6 znejú:
„(5)
Servisná organizácia vykoná zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb podľa odseku 7 na colnom úrade za prvý polrok najneskôr do 31. júla príslušného kalendárneho roka a za druhý polrok najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Servisná organizácia v rámci zúčtovania odberu a použitia prevzatých plomb odovzdá colnému úradu poškodené plomby alebo z iného dôvodu nepoužiteľné plomby okrem plomb nenávratne zničených pri označovaní elektronickej registračnej pokladnice a plomb poškodených podľa § 5 ods. 2 písm. d). Colný úrad takéto plomby zničí a o ich zničení vyhotoví úradný záznam.
(6)
Ak servisná organizácia prestala vykonávať opravy a údržbu elektronických registračných pokladníc, vykoná zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb podľa odseku 7 na colnom úrade do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia daňového úradu o vyčiarknutí servisnej organizácie z registra. Servisná organizácia v rámci zúčtovania odberu a použitia prevzatých plomb odovzdá colnému úradu poškodené plomby alebo z iného dôvodu nepoužiteľné plomby okrem plomb nenávratne zničených pri označovaní elektronickej registračnej pokladnice a plomb poškodených podľa § 5 ods. 2 písm. d). Colný úrad takéto plomby zničí a o ich zničení vyhotoví úradný záznam.“.
42.
V § 16 ods. 7 úvodná veta znie: „Servisná organizácia predloží zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb na dátovom médiu, na ktorom uvedie“.
43.
V § 16 ods. 7 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i)
počet stratených plomb s uvedením čísla série a poradového čísla stratenej plomby,“.
Doterajšie písmená i) a j) sa označujú ako písmená j) a k).
44.
V § 16 ods. 7 písmeno k) znie:
„k)
čísla sérií a poradové čísla plomb, ktorými boli označené elektronické registračné pokladnice v členení podľa daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice s uvedením obchodného mena, sídla alebo miesta podnikania podnikateľa, predajného miesta, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania a dátumy nalepenia plomb.“.
45.
V § 16 sa vypúšťa odsek 8.
46.
V § 16a písm. l) sa na konci pripájajú tieto slová: „a 10“.
47.
V § 16a písm. o) sa slová „§ 8 ods. 5 alebo ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 7 alebo § 8 ods. 5 a 6“.
48.
V § 16a písm. z) sa za slová „§ 4 ods. 6“ vkladá čiarka a slová „§ 17a ods. 4“.
49.
V § 16a písmeno ab) znie:
„ab)
nevykoná niektorú z činností podľa § 15 ods. 1 alebo nedodrží postup uloženia údajov podľa § 11 ods. 4 alebo § 15 ods. 3,“.
50.
V § 16a písm. ae) sa slová „daňovému úradu“ nahrádzajú slovami „colnému úradu“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „nevykoná aktualizáciu vstavaného registračného programu alebo vlastného registračného programu podľa § 5 ods. 2 písm. e) alebo neoznámi stratu plomby podľa § 5 ods. 2 písm. f),“.
51.
V § 16a písmeno af) znie:
„af)
nezabezpečí výmenu poškodenej plomby, doplnenie chýbajúcej plomby alebo neoznámi zmenu údajov podľa § 5 ods. 2 písm. d) alebo písm. g),“.
52.
V § 16a písm. aj) sa slová „daňovému úradu“ nahrádzajú slovami „colnému úradu“ a slová „daňovým úradom“ sa nahrádzajú slovami „colným úradom“.
53.
V § 16a písm. am) sa slová „elektronickej registračnej pokladnici alebo v kontrolnom zázname“ nahrádzajú slovami „elektronickej registračnej pokladnici, vo virtuálnej registračnej pokladnici, v kontrolnom zázname alebo umožní zmeniť alebo zmení obsah alebo usporiadanie údajov výsledných výstupov vytvorených virtuálnou registračnou pokladnicou“.
54.
§ 16a sa dopĺňa písmenom ar), ktoré znie:
„ar)
umožní vytlačiť alebo vytlačí ochranný znak na pokladničnom doklade, ktorý nie je zaznamenaný v kontrolnom zázname, alebo umožní vytlačiť alebo vytlačí údaje, ktoré nie sú súčasťou obratu, záporného obratu, kumulovaného obratu alebo kontrolného záznamu.“.
55.
V § 16b ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) sa slová „k) až n)“ nahrádzajú slovami „k), l), n)“.
56.
V § 16b ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
§ 16a písm. m) od 20 eur do 100 eur pri druhom a ďalšom zistení porušenia; pri prvom zistení porušenia daňový úrad alebo colný úrad pokutu neuloží, ale podnikateľa vyzve na odstránenie nedostatkov pri označení tovaru alebo služby,“.
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).
57.
V § 16b ods. 1 písm. e) sa slová „am) a ap) 2 000 eur“ nahrádzajú slovami „am), ap) a ar)
od 2 000 eur do 10 000 eur“.
58.
V § 16b ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
§ 16a písm. m) od 40 eur do 200 eur,“.
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).
59.
V § 16b ods. 2 písm. e) sa slová „am) a ap) 4 000 eur“ nahrádzajú slovami „am), ap) a ar)
od 4 000 eur do 20 000 eur“.
60.
V § 16b ods. 5 sa slová „a ap)“ nahrádzajú slovami „až ar)“.
61.
V § 16b odsek 6 znie:
„(6)
Daňový úrad alebo colný úrad pri
a)
prvom opakovanom zistení porušenia podľa § 16a písm. a) až d), am), ap) a ar) uloží pokutu podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. e) a môže podať návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia k činnosti, pri ktorej došlo k porušeniu tohto zákona,18a)
b)
každom ďalšom zistení porušenia podľa § 16a písm. a) až d), am), ap) a ar) uloží pokutu podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. e) a podá návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia k činnosti, pri ktorej došlo k porušeniu tohto zákona.18a)“.
62.
V § 16b ods. 8 sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“ a slová „am) a ap)“ sa nahrádzajú slovami „am), ap) a ar)“.
63.
V § 16b ods. 10 sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“ a za slovo „oprávnenia“ sa vkladajú slová „k činnosti, pri ktorej došlo k porušeniu tohto zákona“.

<