Posts by :

Aké Tlačiarne použiť pri VRP

FAQ

Otázka č. 1 – tlačiarne pri oužívaní VRP
Aká tlačiareň sa vyžaduje pri používaní VRP?
Odpoveď
Pri tlačení dokladov z VRP sa nevyžaduje žiadna špeciálna tlačiareň, postačuje úplne bežná kancelárska tlačiareň.
Tlačiareň, ktorá bude komunikovať s VRP, musí umožňovať vytlačenie tlačových výstupov čitateľných po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

Otázka č. 2 – tlačiarne pre smartfóny s operačným systémom (OS) Android?
Aké tlačiarne podporujú smartfóny s OS android?
Odpoveď
Podporované tlačiarne pre mobilný telefón s OS Android :
• tlačiareň kompatibilná s technológiou Mopria,
• tlačiareň jedného z výrobcov (HP, Epson, Samsung, Cannon) v modeloch, ktoré sú podporované SW ovládačom (driverom) daného výrobcu pre OS Android.

Podporované mobilné tlačiarne:
- Star S220i
- Star SM-T300i
- Zonerich AB-330M
- Bixolon SPP-R200II

Otázka č. 3 – tlačiarne pre smartfóny s OS iPhone?
Aké tlačiarne podporujú smartfóny s OS iPhone?
Odpoveď
Podporované tlačiarne pre iPhone:
•  tlačiareň kompatibilná s technológiou AirPrint.

Podporované mobilné tlačiarne:
- Star S220i
- Star SM-T300i
- Bixolon SPP-R200II

Otázka č. 4 – formát tlače
Je v súčasnej dobe možné vo VRP tlačiť pokladničné doklady vo formáte 58mm., 80 mm.?
Odpoveď
V súčasnej dobe nie je možné tlačiť pokladničné doklady na 58 mm. Podporované formáty pre tlač z VRP sú: A4, A5 a A6. Iný formát momentálne nie je podporovaný (môže sa stať, že pri inom ako je podporovaný formát, nebude správne čitateľný QR kód a logo MF). Odporúčame tlačiť pokladničné doklady len vo formátoch A4, A5 a A6. Taktiež je potrebné nastaviť rovnaký formát pre tlač pokladničného dokladu v aplikácii VRP ako aj v samotnej tlačiarni.

V prípade mobilnej VRP v nastaveniach tlače, ktoré sa nachádza v Nastaveniach a žiadostiach (v aplikácii VRP), podnikateľ  môže nastaviť veľkosť formátu tlače (A4, A5 a A6) pre vytlačený doklad na stolnej tlačiarni alebo si môže nastaviť mobilnú tlačiareň z ponúkaných možností (viď otázka č. 2 a 3).

https://podpora.financnasprava.sk/847144-Tla%C4%8Diarne-pou%C5%BE%C3%ADvan%C3%A9-pri-VRP

Kniha ERP nemôže obsahovať iné údaje alebo záznamy, ako sú uvedené vo vzore

Dobrý deň, Na základe tel. konzultácie uvádzame nasledovné: Z dikcie ustanovenia § 18c ods. 7 (prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014) zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ERP“) vyplýva, že podnikateľ, ktorý knihu ERP používal aj pred 1.1.2014, môže používať aj naďalej s tým, že záznamy ustanovené zákonom účinným k 1.1.2014 dopíše ručne. Po nadobudnutí účinnosti zákona č. 361/2013 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 1.1.2014 menila a dopĺňala príloha č. 3 zákona o ERP, bolo metodicky usmernené, že aj podnikateľ, ktorý nepoužíval knihu ERP pred 1.1.2014, nebude postupovať v rozpore so zákonom o ERP, ak bude používať knihy ERP vydané podľa prílohy č. 3 zákona v znení účinnom do 31.12.2013, pokiaľ v nich popisy údajov (napr. § 7 ods. 1 zákona o ERP) a záznamov (napr. § 4 ods. 8, § 7 ods. 3 až 5) podľa prílohy č. 3 zákona o ERP v platnom znení doplní rukou alebo prelepí pôvodný popis jeho platným znením. Podnikateľ nepostupuje v rozpore so zákonom o ERP, ak bude používať knihy ERP vydané podľa prílohy č. 3 zákona v znení účinnom do 31.3.2015, resp. do 30.6.2015, keď v nich popisy doplní rukou, ak je to možné, alebo prelepí pôvodný popis platným znením. Napr. podnikateľ ručne upraví text podľa prílohy č. 3 zákona o ERP v znení účinnom od 1.4.2015 nasledovne: „Dátum zistenia poškodenia plomby, chýbania plomby, zmeny údajov uložených v elektronickej registračnej pokladnici, odchýlky od elektronickej registračnej pokladnice certifikovanej akreditovanou osobou Colným úradom Bratislava“, resp. podnikateľ v časti IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE – Údaje o servisnej organizácii popis „Obchodné meno a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby“ v súlade s prílohou č. 3 zákona o ERP v znení účinnom od 1.7.2015 prelepí popisom „Obchodné meno, adresa trvalého pobytu a daňové identifikačné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a daňové identifikačné číslo právnickej osoby“. Záver: Nakoľko kniha ERP nemôže obsahovať iné údaje alebo záznamy, ako sú uvedené vo vzore, nie je v rozpore so zákonom č. 289/2008 Z. z., ak popisy údajov a záznamov (po novelizovaní tohto zákona v prílohe č. 3) podnikateľ doplní v knihe

Príloha č. 3:

Zároveň uvádzame, že uvedené popisy údajov a záznamov je povinný vykonať v knihe ERP podnikateľ, nie servisná organizácia. Odporúčame upozorniť podnikateľa vykonať tieto úpravy v knihe ERP, aby následne servisná organizácia mohla zapísať potrebné údaje do knihy ERP. Uvedená odpoveď má informatívny charakter a bola vypracovaná na základe informácií poskytnutých daňovým subjektom v jeho žiadosti. --- S pozdravom, Ing. Lia Košalová centrum podpory pre dane Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica

Vzor

Vzor

Vzor

Vzor

Poškodená plomba

BANSKÁ BYSTRICA – 16.02.2016: Minulý týždeň colníci Stanice colného úradu Banská Bystrica vykonali v jednej prevádzke kontrolu, počas ktorej zistili rovno tri porušenia právnych predpisov.

 Počas minulého týždňa colníci kontrolovali prevádzku v Novej Bani. Účelom bolo zistiť dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladne.  Počas vykonaného kontrolného nákupu colníci zistili, že sa na elektronickej registračnej pokladni (ďalej len „ERP“) nachádza .

https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_tri-jednou-ranou-na

Ambulantný predaj

Novinka vo VRP

BRATISLAVA – 18. 11. 2015: Všetky virtuálne registračné pokladnice (VRP) s doterajším označením „ambulantný predaj“  sú odteraz premenované na „prenosné pokladnice“. Finančná správa vydala v uplynulých dňoch metodický pokyn, ktorým sa zrušilo používanie označenia „ambulantný predaj“. Nové označenie „prenosná pokladnica“ bude zavedené v prostredí VRP automaticky.  

Keďže zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice označenie predajného miesta priamo neupravuje a VRP používaná na ambulantný predaj je tiež prenosnou pokladnicou, pristúpilo sa k zjednoteniu označenia predajného miesta. Pokiaľ daňový úrad už pridelil kód VRP a zaslal podnikateľovi prihlasovacie údaje, podnikateľ nie je povinný oznámiť daňovému úradu zmenu predajného miesta. Predajným miestom sa rozumie miesto, kde sa prijíma tržba. Nové označenie VRP „prenosná pokladnica“ bude zavedené v prostredí VRP automaticky. Metodickým pokynom zavedené jednotné označenie sa aplikuje pri nových žiadostiach o pridelenie kódu VRP.

Ak podnikateľ používa na evidenciu tržieb VRP, povinným údajom, ktorý sa uvádza v žiadosti o pridelenie kódu VRP je okrem iných aj predajné miesto, ak je odlišné od sídla právnickej osoby (PO) alebo miesta podnikania fyzickej osoby (FO). Pokiaľ bude podnikateľ používať VRP na evidenciu tržieb za poskytované služby alebo za predaný tovar na stálom predajnom mieste, v žiadosti o pridelenie kódu VRP vyznačí, že predajné miesto je totožné so sídlom PO, resp. miestom podnikania FO alebo uvedie adresu stáleho predajného miesta odlišného od sídla PO alebo miesta podnikania FO. Ak má podnikateľ viac stálych predajných miest a rozhodne sa pre zriadenie VRP na každom stálom predajnom mieste, požiada daňový úrad o pridelenie kódu VRP a zaslanie prihlasovacích údajov na každé stále predajné miesto.

Pokiaľ má podnikateľ rôzne predajné miesta, pri označení predajného miesta sa nebude používať „ambulantný predaj“. Ak má podnikateľ viac stálych predajných miest, na ktorých neeviduje tržbu v rovnakom čase, môže sa rozhodnúť, že bude používať jednu VRP na všetkých stálych predajných miestach. V tomto prípade podnikateľ požiada daňový úrad o pridelenie jedného kódu VRP; v žiadosti o pridelenie kódu VRP ako predajné miesto odlišné od sídla PO alebo miesta podnikania FO uvedie „prenosná pokladnica“. Ak podnikateľ predáva tovar alebo poskytuje službu na meniacich sa predajných miestach, (napr. u zákazníka, trhoch, jarmokoch, vo vozidle taxislužby), aj v tomto prípade požiada daňový úrad o pridelenie jedného kódu VRP. V žiadosti ako predajné miesto odlišné od sídla PO alebo od miesta podnikania FO vyznačí „prenosná pokladnica“.

https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_novinka-vo-vrp-na/bc

Detektory bankoviek ECB-2303 a ECB-2304 a nová 20€ bankovka

01aba152-4c72-4390-a88d-fa761c267b6fDetektory bankoviek ECB-2304  ktoré v súčasnosti dodávame už detekujú a verifikujú pravosť novej 20€ bankovky.

V minulosti dodané modely ECB-2303 a ECB-2304 je možné tiež upgradovať na nový firmware – po tejto zmene je detektor schopný detekovať aj 20€ bankovku.

Tento úkon stojí:  17€

Pokiaľ k nám detektor donesiete osobne, prosím rátajte s tým že tento úkon nerobíme na počkanie, musíte tovar ponechať u nás.

PREPRAVNÉ:
Pri doručovanom tovare musíte rátať ešte s cenou prepravného k vám

Lenovo K910 – Nejde zapnuť

Ak sa niekomu stalo ze po aktualizacii uz mu nenabehol telefon Lenovo K 910 jednoducho sa ani nedal zapnut. Nestracajte hlavu je tu moznost ako obnovit vas telefon k910 a to az na najnovsi android 5. Precital som vela zahranicnych forumov ale ani jeden my nepomohol vsade bol ten isty problem ze PC nerozpoznal k910 respektyvne rozpoznal ale priradil zly driver ( Qualcomm HS-USB QDLoader 9006 ) Ked sa pripojil telefon k910 k PC stale nasiel 4 x HDD a ktore pripajal a odpajal. Na  tomto odkaze najdete presny postup ako postupovat http://www.teamsuperluminal.org/unbrick-lenovo-k910/ aby K910 rozoznal PC ako ( Qualcomm HS-USB QDLoader 9008 )

Pokial si netrufate alebo z nejakeho dvovodu vam to nejde klude my mozte napisat rad vam pomozem ozitvit vase Lenovo K910

Nový certifikát pre pokladne Datecs platný od 9.4. 2015

Od dnešného dňa dodávame všetky elektronické registračné pokladnice a fiskálne tlačiarne S NOVÝMI CERTIFIKÁTMI, ktoré boli vydané na základe zákona č.333/2014 Z.z. z 30.októbra 2014 (to je posledná novelizácia zákona č.289/2008 Z.z.)

Certifikáty k elektronickým registračným pokladniciam Datecs

 

Vydanie nového certifikátu pre pokladnice Datecs je spoplatnené 20€

Kto musí používať registračnú pokladnicu od 1. apríla 2015

Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z. z. so službami, na ktoré sa vzťahuje povinnosť
evidencie tržieb v ERP.

SK NACE
Ekonomická činnosť
45.20 Oprava a údržba motorových vozidiel(zmena – platí pre celú podtriedu 45.20, predtým platilo len pre opravu a údržbu osobných motorových vozidiel)
45.40 Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva
49.32 Taxislužba
55.10 Hotelové a podobné ubytovanie
55.20 Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
55.30 Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány
55.90 Ostatné ubytovanie
56.10 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál(zmena – platí pre celú podtriedu 56.10, predtým platilo len pre jedálne a ostatné účelové stravovanie)
65.11 Životné poistenie
65.12 Neživotné poistenie
69.10 Právne činnosti
69.20 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
70.10 Vedenie firiem
70.21 Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou
70.22 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
71.11 Architektonické činnosti
71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
71.20 Technické testovanie a analýzy
73.11 Reklamné agentúry
73.12 Predaj vysielacieho času
73.20 Prieskum trhu a verejnej mienky
74.10 Špecializované dizajnérske činnosti
74.30 Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
75.00 Veterinárne činnosti
78.10 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
78.20 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú
78.30 Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov
79.11 Činnosti cestovných agentúr
79.12 Činnosti cestovných kancelárií
79.90 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
80.10 Súkromné bezpečnostné služby
80.20 Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov
80.30 Pátracie služby
86.10 Činnosti nemocníc
86.21 Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
86.22 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
86.23 Zubná lekárska prax
86.90 Ostatná zdravotná starostlivosť
93.11 Prevádzka športových zariadení(zmena – platí pre celú podtriedu 93.11, predtým platilo len pre prevádzku krytých a nekrytých kúpalísk)
93.12 Činnosti športových klubov
95.11 Oprava počítačov a periférnych zariadení
95.12 Oprava komunikačných zariadení
95.21 Oprava spotrebnej elektroniky
95.22 Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu
95.23 Oprava obuvi a koženého tovaru
95.24 Oprava nábytku a domácich zariadení
95.25 Oprava hodín, hodiniek a šperkov
95.29 Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
96.03 Pohrebné a súvisiace služby
96.09 Ostatné osobné služby, a to len pri strihaní psov, pri opatrovateľských službách domácich zvierat, pri činnosti hotelov pre zvieratá, pri službách svadobných kancelárií a pri činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing(zmena – rozšírenie okruhu ostatných osobných služieb, predtým platilo len na strihanie psov)

Podnikateľ, ktorý je povinný pri vyššie uvedených službách používať ERP, musí začať ERP používať najneskôr od 1. apríla 2015. To znamená, že na obstaranie, registráciu a uvedenie pokladnice do prevádzky má časový limit od 1. januára 2015 do 30. marca 2015, t.j.

 

najneskorší termín na začatie používania ERP je 1. apríl 2015

Výhody Virtuálnej registračnej pokladnice

Výhody Virtuálnej registračnej pokladnice

Bratislava – 25. 02. 2015: Podnikatelia, ktorým od 1. apríla 2015 vzniká povinnosť používať registračnú pokladnicu, majú na výber z dvoch možností. Zakúpiť si klasickú elektronickú registračnú pokladnicu (ERP) alebo používať Virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP), ktorá bude k dispozícii bezplatne na portáli finančnej správy. 

VRP je aplikácia určená najmä tým, ktorí nevydajú viac ako 1 000 blokov mesačne. Nemusia si kupovať klasickú registračnú pokladňu, stačí im len pripojenie na internet, počítač, notebook či mobilný telefón a k tomu tlačiareň. Žiadosť o pridelenie kódu VRP môžu podnikatelia predložiť ktorémukoľvek daňovému úradu osobne, poštou alebo elektronicky.

V prípade, že sa rozhodnú pre ERP, sú povinní ísť na daňový úrad a predložiť pracovníkom knihu ERP. Taktiež je potrebné požiadať servisnú organizáciu o uvedenie pokladnice do prevádzky. Podnikateľ s ERP musí mať so servisnou firmou uzatvorenú zmluvu. Pri používaní VRP nie je potrebné ísť na daňový úrad, nakoľko netreba viesť pokladničnú knihu. Taktiež nie je potrebné mať zmluvu so servisnou organizáciou, nakoľko o servis aplikácie sa stará finančná správa a je to pre podnikateľov bezplatné.

V prípade VRP podnikateľ nemusí viesť pokladničnú knihu a zmenu predajného miesta daňovému úradu iba ohlási. Ak podnikateľ používa ERP, musí pri zmene údajov predložiť miestne príslušnému úradu knihu ERP. Takisto má povinnosť vyhotovovať a archivovať dennú uzávierku po dobu 5 rokov, čo podnikateľ s VRP nemá. Keďže virtuálna pokladnica nemá fiskálnu pamäť, nemusí žiadať servisnú firmu o jej výmenu v prípade, že sa pokazila, menili sa údaje alebo sa vyčerpala jej kapacita.

Podnikateľ využívajúci ERP je povinný okrem iného zabezpečiť ochranu uložených údajov ako aj dátových médií. Pri používaní virtuálnej pokladnice stačí, aby zabezpečil ochranu prihlasovacích údajov. Ukončenie prevádzky VRP je taktiež jednoduchšie ako pri ERP. V prípade klasickej pokladnice zákon vyžaduje, aby servisná organizácia ukončila prevádzku a podnikateľ predložil na miestne príslušný daňový úrad knihu ERP. Ukončenie činnosti VRP stačí daňovému úradu len oznámiť, čo je možné aj elektronicky.

Viac informácií nájdete na Virtuálnej registračnej pokladnici.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 199 kB]

 

 

Prevzaté: https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_vyhod-virtual-rp-na/bc

Predaj a servis Registračných pokladníc v Moldave nad Bodvou v Rožňave a v Košiciach