Registračné pokladne

Registračné pokladne

Kniha ERP nemôže obsahovať iné údaje alebo záznamy, ako sú uvedené vo vzore

Dobrý deň, Na základe tel. konzultácie uvádzame nasledovné: Z dikcie ustanovenia § 18c ods. 7 (prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014) zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ERP“) vyplýva, že podnikateľ, ktorý knihu ERP používal aj pred 1.1.2014, môže používať aj naďalej s tým, že záznamy ustanovené zákonom účinným k 1.1.2014 dopíše ručne. Po nadobudnutí účinnosti zákona č. 361/2013 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 1.1.2014 menila a dopĺňala príloha č. 3 zákona o ERP, bolo metodicky usmernené, že aj podnikateľ, ktorý nepoužíval knihu ERP pred 1.1.2014, nebude postupovať v rozpore so zákonom o ERP, ak bude používať knihy ERP vydané podľa prílohy č. 3 zákona v znení účinnom do 31.12.2013, pokiaľ v nich popisy údajov (napr. § 7 ods. 1 zákona o ERP) a záznamov (napr. § 4 ods. 8, § 7 ods. 3 až 5) podľa prílohy č. 3 zákona o ERP v platnom znení doplní rukou alebo prelepí pôvodný popis jeho platným znením. Podnikateľ nepostupuje v rozpore so zákonom o ERP, ak bude používať knihy ERP vydané podľa prílohy č. 3 zákona v znení účinnom do 31.3.2015, resp. do 30.6.2015, keď v nich popisy doplní rukou, ak je to možné, alebo prelepí pôvodný popis platným znením. Napr. podnikateľ ručne upraví text podľa prílohy č. 3 zákona o ERP v znení účinnom od 1.4.2015 nasledovne: „Dátum zistenia poškodenia plomby, chýbania plomby, zmeny údajov uložených v elektronickej registračnej pokladnici, odchýlky od elektronickej registračnej pokladnice certifikovanej akreditovanou osobou Colným úradom Bratislava“, resp. podnikateľ v časti IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE – Údaje o servisnej organizácii popis „Obchodné meno a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby“ v súlade s prílohou č. 3 zákona o ERP v znení účinnom od 1.7.2015 prelepí popisom „Obchodné meno, adresa trvalého pobytu a daňové identifikačné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a daňové identifikačné číslo právnickej osoby“. Záver: Nakoľko kniha ERP nemôže obsahovať iné údaje alebo záznamy, ako sú uvedené vo vzore, nie je v rozpore so zákonom č. 289/2008 Z. z., ak popisy údajov a záznamov (po novelizovaní tohto zákona v prílohe č. 3) podnikateľ doplní v knihe

Príloha č. 3:

Zároveň uvádzame, že uvedené popisy údajov a záznamov je povinný vykonať v knihe ERP podnikateľ, nie servisná organizácia. Odporúčame upozorniť podnikateľa vykonať tieto úpravy v knihe ERP, aby následne servisná organizácia mohla zapísať potrebné údaje do knihy ERP. Uvedená odpoveď má informatívny charakter a bola vypracovaná na základe informácií poskytnutých daňovým subjektom v jeho žiadosti. --- S pozdravom, Ing. Lia Košalová centrum podpory pre dane Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica

Vzor

Vzor

Vzor

Vzor

Detektory bankoviek ECB-2303 a ECB-2304 a nová 20€ bankovka

01aba152-4c72-4390-a88d-fa761c267b6fDetektory bankoviek ECB-2304  ktoré v súčasnosti dodávame už detekujú a verifikujú pravosť novej 20€ bankovky.

V minulosti dodané modely ECB-2303 a ECB-2304 je možné tiež upgradovať na nový firmware – po tejto zmene je detektor schopný detekovať aj 20€ bankovku.

Tento úkon stojí:  17€

Pokiaľ k nám detektor donesiete osobne, prosím rátajte s tým že tento úkon nerobíme na počkanie, musíte tovar ponechať u nás.

PREPRAVNÉ:
Pri doručovanom tovare musíte rátať ešte s cenou prepravného k vám

Nový certifikát pre pokladne Datecs platný od 9.4. 2015

Od dnešného dňa dodávame všetky elektronické registračné pokladnice a fiskálne tlačiarne S NOVÝMI CERTIFIKÁTMI, ktoré boli vydané na základe zákona č.333/2014 Z.z. z 30.októbra 2014 (to je posledná novelizácia zákona č.289/2008 Z.z.)

Certifikáty k elektronickým registračným pokladniciam Datecs

 

Vydanie nového certifikátu pre pokladnice Datecs je spoplatnené 20€

Kto musí používať registračnú pokladnicu od 1. apríla 2015

Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z. z. so službami, na ktoré sa vzťahuje povinnosť
evidencie tržieb v ERP.

SK NACE
Ekonomická činnosť
45.20 Oprava a údržba motorových vozidiel(zmena – platí pre celú podtriedu 45.20, predtým platilo len pre opravu a údržbu osobných motorových vozidiel)
45.40 Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva
49.32 Taxislužba
55.10 Hotelové a podobné ubytovanie
55.20 Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
55.30 Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány
55.90 Ostatné ubytovanie
56.10 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál(zmena – platí pre celú podtriedu 56.10, predtým platilo len pre jedálne a ostatné účelové stravovanie)
65.11 Životné poistenie
65.12 Neživotné poistenie
69.10 Právne činnosti
69.20 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
70.10 Vedenie firiem
70.21 Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou
70.22 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
71.11 Architektonické činnosti
71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
71.20 Technické testovanie a analýzy
73.11 Reklamné agentúry
73.12 Predaj vysielacieho času
73.20 Prieskum trhu a verejnej mienky
74.10 Špecializované dizajnérske činnosti
74.30 Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
75.00 Veterinárne činnosti
78.10 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
78.20 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú
78.30 Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov
79.11 Činnosti cestovných agentúr
79.12 Činnosti cestovných kancelárií
79.90 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
80.10 Súkromné bezpečnostné služby
80.20 Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov
80.30 Pátracie služby
86.10 Činnosti nemocníc
86.21 Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
86.22 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
86.23 Zubná lekárska prax
86.90 Ostatná zdravotná starostlivosť
93.11 Prevádzka športových zariadení(zmena – platí pre celú podtriedu 93.11, predtým platilo len pre prevádzku krytých a nekrytých kúpalísk)
93.12 Činnosti športových klubov
95.11 Oprava počítačov a periférnych zariadení
95.12 Oprava komunikačných zariadení
95.21 Oprava spotrebnej elektroniky
95.22 Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu
95.23 Oprava obuvi a koženého tovaru
95.24 Oprava nábytku a domácich zariadení
95.25 Oprava hodín, hodiniek a šperkov
95.29 Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
96.03 Pohrebné a súvisiace služby
96.09 Ostatné osobné služby, a to len pri strihaní psov, pri opatrovateľských službách domácich zvierat, pri činnosti hotelov pre zvieratá, pri službách svadobných kancelárií a pri činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing(zmena – rozšírenie okruhu ostatných osobných služieb, predtým platilo len na strihanie psov)

Podnikateľ, ktorý je povinný pri vyššie uvedených službách používať ERP, musí začať ERP používať najneskôr od 1. apríla 2015. To znamená, že na obstaranie, registráciu a uvedenie pokladnice do prevádzky má časový limit od 1. januára 2015 do 30. marca 2015, t.j.

 

najneskorší termín na začatie používania ERP je 1. apríl 2015

Daňovníkom odporúčame vybaviť všetky náležitosti spojené s registrom v termíne do 4. 2. 2015.

Posily na registri

BRATISLAVA – 28. 01. 2015: Finančná správa posilňuje v týchto dňoch oddelenia registra na daňových úradoch. Nakoľko počas februára budú fungovať v zmenenom režime, teraz zvládnu vybaviť viac občanov či podnikateľov.

Registráciu novej firmy či vykonanie zmien v osvedčení bude možné vybaviť v skrátenej lehote do polovice budúceho týždňa. Od 4. februára do konca februára 2015 bude FS využívať na úkony zákonnú lehotu (ktorá je spravidla 30 dní). Dotkne sa to najmä činností:

Lehota na registráciu:

  • pre daň z príjmov fyzickej osoby,
  • pre daň z príjmov právnickej osoby,
  • platiteľa dane z príjmov zo závislej činnosti,
  • pre daň z pridanej hodnoty.

Lehota na zrušenie registrácie:

  • pre daň z príjmov fyzickej osoby,
  • pre daň z príjmov právnickej osoby,
  • platiteľa dane z príjmov zo závislej činnosti,
  • pre daň z pridanej hodnoty.

Lehota na zmenu registrácie pre daň z pridanej hodnoty:

  • vyznačenie zmeny v osvedčení pri pokračovaní v podnikaní po úmrtí platiteľa do skončenia dedičského konania,
  • zmena registrácie platiteľa.

Z tohto dôvodu finančná správa personálne posilnila oddelenia registrácie. Občania či podnikatelia môžu naše služby využiť v rozšírených úradných hodinách a to od zajtra 29. januára 2015 do utorka 3. Februára 2015. Pracovníci budú k dispozícii do 17,00 hod. Rovnako bude pracovať aj CallCentrum FS. Pre skoršie vybavenie odporúčame priniesť všetky potrebné doklady k registrácií, aby nebolo potrebné vyzývať podnikateľov na doplnenie údajov.

Daňovníkom odporúčame vybaviť všetky náležitosti spojené s registrom v termíne do 4. 2. 2015. Registrácia sa na daňových úradoch vráti do pôvodného režimu začiatkom marca. Všetky informácie nájdete aj na www.financnasprava.sk a tiež na call centre 048/431 72 22.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 151 kB]

 

zdroj: https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_posily-na-reg-na

POVINNOSTI PODNIKATEĽA (používateľa elektronickej registračnej pokladnice) od 1. januára 2014

Novinky v zákone o ERP platné od 1. januára 2014

Zákonom č. 361/2013 Z.z. zo dňa 17. októbra 2013 bol novelizovaný zákon č.289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, v aktuálnom znení.

 

V ďalšom texte uvádzame farebne, a zároveň hrubým písmom pre prípad tlače na čiernobielej tlačiarni, tie zmeny v zákone, ktoré poukazujú na zmeny, ktorých dodržiavanie je povinný zabezpečiť podnikateľ ktorý prevádzkuje elektronickú registračnú pokladnicu. Pokiaľ je celý odstavec farebne (hrubým písmom) znamená to, že tento odstavec pribudol, alebo je celé jeho znenie nové.

 

V TEXTE POUŽITÉ SKRATKY:

ERP – Elektronická registračná pokladnica

 

Dôležité upozornenie:

V ďalšom uvádzané znenie jednotlivých článkov zákona nie je úplné. Cieľom tohto dokumentu je poukázať na dôležité zmeny v znení zákona, nie je cieľom citovať presné znenie. Vo vlastnom záujme si preštudujte a riaďte sa presným znením zákona, ktoré je dostupné na www.zbierka.sk.

 

 

**********

 

Zmeny v: §3 Povinnosť evidovať tržbu elektronickou registračnou pokladnicou

 

§3 ods.3

(3) Ak podnikateľ vloží do elektronickej registračnej pokladnice hotovosť okrem prijatej tržby, je povinný ju bez zbytočného odkladu po jej vložení zaevidovať v elektronickej registračnej pokladnici, pričom vyhotoví doklad označený slovom “VKLAD”.

 

§3 ods.4

(4) Podnikateľ je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu na všetkých predajných miestach. Podnikateľ je povinný umiestniť elektronickú registračnú pokladnicu na predajnom mieste tak, aby údaje na zobrazovacom zariadení pre zákazníka boli zákazníkovi čitateľné. Na predajnom mieste nesmie byť umiestnená elektronická registračná pokladnica, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 1 a 2 alebo nebola uvedená do prevádzky podľa § 7.

 

§3 ods. 6

(6) Podnikateľ je povinný vyhotovovať doklad označený slovami “NEPLATNÝ DOKLAD”

a) pri zaznamenávaní údajov v rámci skúšobnej prevádzky,

b) pri uvedení elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky a po jej oprave,

c) v rámci zaškolenia fyzickej osoby, ktorá bude evidovať tržby v elektronickej registračnej pokladnici, alebo

d) v rámci vyhotovovania ďalších iných dokladov, ktoré nie sú pokladničnými dokladmi a obsahujú informácie o cene tovaru alebo služby; toto sa nevzťahuje na doklady, ktoré budú vyhotovené pri predaji tovaru alebo pri poskytnutí služby, za ktoré bude tržba prijatá bezhotovostne. 

 

Zmeny v: §4 Požiadavky na elektronickú registračnú pokladnicu

 

§4 ods. 8

(8) Podnikateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť servisnej organizácii zistenie poškodenia plomby alebo chýbanie plomby, pričom dátum a čas tohto oznámenia je podnikateľ povinný bez zbytočného odkladu zaznamenať do knihy elektronickej registračnej pokladnice.

 

§4 ods. 9

(9) Podnikateľ je povinný mať na predajnom mieste umiestnený komunikačný kábel k elektronickej registračnej pokladnici a poskytnúť ho daňovému úradu alebo colnému úradu za účelom prepojenia elektronickej registračnej pokladnice a počítača na účely kontroly a exportu kontrolných záznamov a obsahu fiskálnej pamäte a umožniť daňovému úradu alebo colnému úradu pripojiť sa k elektronickej registračnej pokladnici prostredníctvom počítača; to neplatí, ak je pripojenie elektronickej registračnej pokladnice k počítaču zabezpečené bezdrôtovou technológiou.

 

 

Zmeny v: §8 Pokladničný doklad

 

§8 ods. 1

(1) Podnikateľ je povinný po zaevidovaní tržby v elektronickej registračnej pokladnici odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad okrem kópie pokladničného dokladu ihneď po jeho vytlačení v elektronickej registračnej pokladnici; iný doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou o prijatí tržby podnikateľ nesmie kupujúcemu odovzdať.

 

§8 ods. 4

(4) Pri vrátení tovaru, reklamácii tovaru alebo služby je podnikateľ povinný odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad ihneď po jeho vytlačení v elektronickej registračnej pokladnici alebo v prípade prerušenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice odovzdať kupujúcemu originál paragónu.

 

§8 ods. 5

(5) Podnikateľ je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu, ktorý vyhotovuje každou elektronickou registračnou pokladnicou tak, aby toto bolo pre kupujúceho jednoznačné, prehľadné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné. Ak je na predajnom mieste umiestnených viac elektronických registračných pokladníc toho istého typu, toto vyobrazenie pokladničného dokladu nemusí byť pri každej elektronickej registračnej pokladnici. Podnikateľ na vyobrazenom pokladničnom doklade zvýrazní daňový kód elektronickej registračnej pokladnice, dátum, čas, celkovú sumu platenej ceny a ochranný znak.

 

 

Zmeny v: §9 Ochrana údajov, uchovávanie údajov

 

§9 ods. 2

(2) Podnikateľ je povinný na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu predložiť úplné kontrolné záznamy za požadované obdobie v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v čitateľnom textovom formáte ihneď na predajnom mieste alebo v lehote určenej daňovým úradom alebo colným úradom. Na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu je podnikateľ povinný predložiť obsah fiskálnej pamäte v elektronickej podobe za požadované obdobie. Daňový úrad 

alebo colný úrad môže uložiť podnikateľovi povinnosť predkladať kontrolné záznamy, povinnosť predkladať kontrolné záznamy nesmie byť podnikateľovi uložená častejšie ako raz za mesiac.

 

§9 ods. 4

(4) Kópie paragónov a denné uzávierky podľa § 10 ods. 4, pokladničné doklady vyhotovené pri uplatnení postupu podľa § 10 ods. 5 (zaevidované paragóny do ERP po obnovení prevádzky ERP), doklady označené slovami “NEPLATNÝ DOKLAD” a tlačové výstupy z dennej uzávierky je podnikateľ povinný uchovávať chronologicky usporiadané po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

 

§9 ods. 5

(5) Doklad označený slovom “VKLAD” je podnikateľ povinný uchovávať počas dňa, v ktorom bol vyhotovený.

 

§9 ods. 6

(6) Podnikateľ je povinný na vytlačenie tlačových výstupov používať pásku, na ktorej sa údaje uchovajú po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

 

Zmeny v: §15 Ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice

§15 ods. 5

(5) Podnikateľ je povinný po zrušení certifikátu ukončiť prevádzku elektronickej registračnej pokladnice v lehote do 30 dní od doručenia informácie o zrušení certifikátu finančným riaditeľstvom.

 

 

Nové ustanovenia v: §18c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1.januára 2014

 

§18c ods. 7

(7) Knihu elektronickej registračnej pokladnice, ktorú podnikateľ používal aj pred 1. januárom 2014, môže používať aj naďalej s tým, že záznamy ustanovené zákonom účinným k 1. januáru 2014 dopíše ručne.

 

 

Stiahni si Datecs Comunikator

Datecs Comunicator je program na prepojenie pokadne Datecs z počítačom.

Softwer:

NOVÉ (15.10.12) Datecs Communicator pre pokladnice podľa zákona 289/2008 Z.z. (vz. 1.0.113) - Datecs Communicator prepojenie z PC – ECR (vz. 1.0.113)

Datecs CD - CD ktore dostanene ku pokladnici. obsahuje wising instalator, manual, Datecs Communicator 1_0_112, usb driver (netframework pre Win XP) je potrebne naistalovat novu verziu Datecs Comunikator vz. 13

USB Driver - USB driver pre Datecs

NET framework WIN 7 - Pre WIN 7 je mat potrebne naistalovane NETframework

USB prevodnik driver - Gembird

USB prevodnik driver - Gembird

http://www.predaj.ka-comp.sk/content/11-stiahni-si-navod-ku-pokladni

Postup pri zakúpení pokladnice

Neviete si vybrať?

Neviete aku kúpiť pokladňu?

My Vám poradíme: 0911 397 609

 

Nasledujúce informácie sa týkajú pokladníc zakúpených u nás vo firme Ka-Comp.

Kúpa pokladnice – po zakúpení pokladnice a knihy pokladnice vám bude spolu s pokladničnou knihou odovzdaný certifikát. Samotnú registračnú pokladnicu nie je nevyhnutné brať zo sebou a vieme vám ju do vykonania povinného nastavenia (fiškalizácie) uskladniť u nás vo firme. Tu je už možné sa väčšinou dohodnúť aj na údajoch, ktoré môže servisný technik do pokladnice naprogramovať do príchodu zákazníka po registrácii na daňovom úrade.

Registrácia na daňovom úrade - na tento účel je nevyhnutné prísť osobne s knihou pokladnice a certifikátom na vašu pobočku daňového úradu cez stránkové hodiny (prislúchajúci sídlu vašej firmy). Je možné prísť aj v zastúpení, avšak s notársky overeným splnomocnením. Doporučujeme pred registráciou vypísať vaše firemné údaje do knihy pokladnice, typ pokladnice a jej sériové číslo (pozor nie údaje o servisnej organizácii a technikovi !!!)

Objednávka na nastavenie pokladnice (fiškalizáciu) a zaškolenie – po registrácii na daňovom úrade je potrebné objednať sa u nás na fiškalizáciu (pokiaľ nedošlo k dohode už pri kúpe pokladnice). Ideálne telefonicky 0911 397609. Fiškalizáciu spolu so zaškolením je väčšinou možné vykonať aj u zákazníka. Fiškalizácia a zaškolenie – ak sú k dispozícii všetky potrebné údaje, servisný technik naprogramuje pokladnicu a zaškolí obsluhu. Následne je vykonané zaplombovanie pokladnice a servisný záznam do knihy pokladnice.

Od tejto chvíle môžete rovno začať používať pokladnicu.

Predaj a servis Registračných pokladníc v Moldave nad Bodvou v Rožňave a v Košiciach