Virtuálna pokladnica

Ako si zaregistrovať virtuálnu registračnú pokladnicu !

Pre používanie virtuálnej elektronickej pokladne (VRP) je potrebné podať Žiadosť o pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladne.

 

Žiadosť je bezplatná a dostupná je na tejto stránke, ktorú ju nájdete v Katalógu elektronických formulárov na portáli finančnej správy (PFS) v prostredí Osobnej internetovej zóny (OIZ).

 

Pri registrácii sa zadávajú nasledujúce údaje:

• obchodné meno

• IČO, DIČ

• PIN kód (zvolíte ho sami, nesmiete ho zabudnúť – budete ho zadávať pri prvom prihlásení do VRP)

• typ subjektu (fyzická alebo právnická osoba)

• adresa trvalého pobytu a miesta podnikania (v prípade fyzickej osoby) alebo adresa sídla právnickej osoby

• typ predajného miesta (ambulantný predaj, prenosná pokladnica, štandardná pokladnica)

• špecifikácia predajného miesta (v prípade ambulantného predaja alebo prenosnej pokladne)

• adresa predajného miesta (v prípade štandardnej pokladne)

Celý proces pridelenia VRP po podaní žiadosti trvá 7 až 10 dní. Maximálne 2 týždne. Môže sa stať, že sa táto doba môže v tomto čase predĺžiť. Keď Vám príde poštou kód s prvým heslom, musíte prejsť na stránku VRP https://vrp.financnasprava.sk a vykonať prvé prihlásenie. Pri prvom prihlásení zadávate aj PIN kód, ktorý ste zadavali pri registrácii. Rovnako zadávate aj nové heslo, ktoré budete používať na prístup do VRP a jej používanie.

Úvodná obrazovka po prihlásení do systému

V najbližších týždňoch bude Národná rada SR schvaľovať novelu zákona č.289/2008 Z.z.,

V najbližších týždňoch bude Národná rada SR schvaľovať novelu zákona č.289/2008 Z.z., ktorá podnikateľom prinesie povinnosť používať takú pokladnicu, ktorá bude on-line pripojená na e-kasu (prostredie zriadené Finančným riaditeľstvom).

Túto podmienku budú spĺňať:
Virtuálna registračná pokladnica (VRP)
a

ON-LINE registračná pokladnica (ON-LINE RP)

V súčasnosti pripravujeme také technické riešenia, ktoré budú spĺňať nové legislatívne požiadavky.
Našim cieľom je vám ponúknuť vhodné riešenia pre tých zákazníkov ktorí dnes používajú zariadenia z našej produkcie, a to buď 
v podobe UPGRADE KITOV alebo vo forme novej ON-LINE registračnej pokladnice.

Aké Tlačiarne použiť pri VRP

FAQ

Otázka č. 1 – tlačiarne pri oužívaní VRP
Aká tlačiareň sa vyžaduje pri používaní VRP?
Odpoveď
Pri tlačení dokladov z VRP sa nevyžaduje žiadna špeciálna tlačiareň, postačuje úplne bežná kancelárska tlačiareň.
Tlačiareň, ktorá bude komunikovať s VRP, musí umožňovať vytlačenie tlačových výstupov čitateľných po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

Otázka č. 2 – tlačiarne pre smartfóny s operačným systémom (OS) Android?
Aké tlačiarne podporujú smartfóny s OS android?
Odpoveď
Podporované tlačiarne pre mobilný telefón s OS Android :
• tlačiareň kompatibilná s technológiou Mopria,
• tlačiareň jedného z výrobcov (HP, Epson, Samsung, Cannon) v modeloch, ktoré sú podporované SW ovládačom (driverom) daného výrobcu pre OS Android.

Podporované mobilné tlačiarne:
- Star S220i
- Star SM-T300i
- Zonerich AB-330M
- Bixolon SPP-R200II

Otázka č. 3 – tlačiarne pre smartfóny s OS iPhone?
Aké tlačiarne podporujú smartfóny s OS iPhone?
Odpoveď
Podporované tlačiarne pre iPhone:
•  tlačiareň kompatibilná s technológiou AirPrint.

Podporované mobilné tlačiarne:
- Star S220i
- Star SM-T300i
- Bixolon SPP-R200II

Otázka č. 4 – formát tlače
Je v súčasnej dobe možné vo VRP tlačiť pokladničné doklady vo formáte 58mm., 80 mm.?
Odpoveď
V súčasnej dobe nie je možné tlačiť pokladničné doklady na 58 mm. Podporované formáty pre tlač z VRP sú: A4, A5 a A6. Iný formát momentálne nie je podporovaný (môže sa stať, že pri inom ako je podporovaný formát, nebude správne čitateľný QR kód a logo MF). Odporúčame tlačiť pokladničné doklady len vo formátoch A4, A5 a A6. Taktiež je potrebné nastaviť rovnaký formát pre tlač pokladničného dokladu v aplikácii VRP ako aj v samotnej tlačiarni.

V prípade mobilnej VRP v nastaveniach tlače, ktoré sa nachádza v Nastaveniach a žiadostiach (v aplikácii VRP), podnikateľ  môže nastaviť veľkosť formátu tlače (A4, A5 a A6) pre vytlačený doklad na stolnej tlačiarni alebo si môže nastaviť mobilnú tlačiareň z ponúkaných možností (viď otázka č. 2 a 3).

https://podpora.financnasprava.sk/847144-Tla%C4%8Diarne-pou%C5%BE%C3%ADvan%C3%A9-pri-VRP

Ambulantný predaj

Novinka vo VRP

BRATISLAVA – 18. 11. 2015: Všetky virtuálne registračné pokladnice (VRP) s doterajším označením „ambulantný predaj“  sú odteraz premenované na „prenosné pokladnice“. Finančná správa vydala v uplynulých dňoch metodický pokyn, ktorým sa zrušilo používanie označenia „ambulantný predaj“. Nové označenie „prenosná pokladnica“ bude zavedené v prostredí VRP automaticky.  

Keďže zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice označenie predajného miesta priamo neupravuje a VRP používaná na ambulantný predaj je tiež prenosnou pokladnicou, pristúpilo sa k zjednoteniu označenia predajného miesta. Pokiaľ daňový úrad už pridelil kód VRP a zaslal podnikateľovi prihlasovacie údaje, podnikateľ nie je povinný oznámiť daňovému úradu zmenu predajného miesta. Predajným miestom sa rozumie miesto, kde sa prijíma tržba. Nové označenie VRP „prenosná pokladnica“ bude zavedené v prostredí VRP automaticky. Metodickým pokynom zavedené jednotné označenie sa aplikuje pri nových žiadostiach o pridelenie kódu VRP.

Ak podnikateľ používa na evidenciu tržieb VRP, povinným údajom, ktorý sa uvádza v žiadosti o pridelenie kódu VRP je okrem iných aj predajné miesto, ak je odlišné od sídla právnickej osoby (PO) alebo miesta podnikania fyzickej osoby (FO). Pokiaľ bude podnikateľ používať VRP na evidenciu tržieb za poskytované služby alebo za predaný tovar na stálom predajnom mieste, v žiadosti o pridelenie kódu VRP vyznačí, že predajné miesto je totožné so sídlom PO, resp. miestom podnikania FO alebo uvedie adresu stáleho predajného miesta odlišného od sídla PO alebo miesta podnikania FO. Ak má podnikateľ viac stálych predajných miest a rozhodne sa pre zriadenie VRP na každom stálom predajnom mieste, požiada daňový úrad o pridelenie kódu VRP a zaslanie prihlasovacích údajov na každé stále predajné miesto.

Pokiaľ má podnikateľ rôzne predajné miesta, pri označení predajného miesta sa nebude používať „ambulantný predaj“. Ak má podnikateľ viac stálych predajných miest, na ktorých neeviduje tržbu v rovnakom čase, môže sa rozhodnúť, že bude používať jednu VRP na všetkých stálych predajných miestach. V tomto prípade podnikateľ požiada daňový úrad o pridelenie jedného kódu VRP; v žiadosti o pridelenie kódu VRP ako predajné miesto odlišné od sídla PO alebo miesta podnikania FO uvedie „prenosná pokladnica“. Ak podnikateľ predáva tovar alebo poskytuje službu na meniacich sa predajných miestach, (napr. u zákazníka, trhoch, jarmokoch, vo vozidle taxislužby), aj v tomto prípade požiada daňový úrad o pridelenie jedného kódu VRP. V žiadosti ako predajné miesto odlišné od sídla PO alebo od miesta podnikania FO vyznačí „prenosná pokladnica“.

https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_novinka-vo-vrp-na/bc

Výhody Virtuálnej registračnej pokladnice

Výhody Virtuálnej registračnej pokladnice

Bratislava – 25. 02. 2015: Podnikatelia, ktorým od 1. apríla 2015 vzniká povinnosť používať registračnú pokladnicu, majú na výber z dvoch možností. Zakúpiť si klasickú elektronickú registračnú pokladnicu (ERP) alebo používať Virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP), ktorá bude k dispozícii bezplatne na portáli finančnej správy. 

VRP je aplikácia určená najmä tým, ktorí nevydajú viac ako 1 000 blokov mesačne. Nemusia si kupovať klasickú registračnú pokladňu, stačí im len pripojenie na internet, počítač, notebook či mobilný telefón a k tomu tlačiareň. Žiadosť o pridelenie kódu VRP môžu podnikatelia predložiť ktorémukoľvek daňovému úradu osobne, poštou alebo elektronicky.

V prípade, že sa rozhodnú pre ERP, sú povinní ísť na daňový úrad a predložiť pracovníkom knihu ERP. Taktiež je potrebné požiadať servisnú organizáciu o uvedenie pokladnice do prevádzky. Podnikateľ s ERP musí mať so servisnou firmou uzatvorenú zmluvu. Pri používaní VRP nie je potrebné ísť na daňový úrad, nakoľko netreba viesť pokladničnú knihu. Taktiež nie je potrebné mať zmluvu so servisnou organizáciou, nakoľko o servis aplikácie sa stará finančná správa a je to pre podnikateľov bezplatné.

V prípade VRP podnikateľ nemusí viesť pokladničnú knihu a zmenu predajného miesta daňovému úradu iba ohlási. Ak podnikateľ používa ERP, musí pri zmene údajov predložiť miestne príslušnému úradu knihu ERP. Takisto má povinnosť vyhotovovať a archivovať dennú uzávierku po dobu 5 rokov, čo podnikateľ s VRP nemá. Keďže virtuálna pokladnica nemá fiskálnu pamäť, nemusí žiadať servisnú firmu o jej výmenu v prípade, že sa pokazila, menili sa údaje alebo sa vyčerpala jej kapacita.

Podnikateľ využívajúci ERP je povinný okrem iného zabezpečiť ochranu uložených údajov ako aj dátových médií. Pri používaní virtuálnej pokladnice stačí, aby zabezpečil ochranu prihlasovacích údajov. Ukončenie prevádzky VRP je taktiež jednoduchšie ako pri ERP. V prípade klasickej pokladnice zákon vyžaduje, aby servisná organizácia ukončila prevádzku a podnikateľ predložil na miestne príslušný daňový úrad knihu ERP. Ukončenie činnosti VRP stačí daňovému úradu len oznámiť, čo je možné aj elektronicky.

Viac informácií nájdete na Virtuálnej registračnej pokladnici.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 199 kB]

 

 

Prevzaté: https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_vyhod-virtual-rp-na/bc

Virtuálna registračná pokladnica

Virtuálna registračná pokladnica

Virtuálna registračná pokladnica je aplikácia, ktorú Finančné riaditeľstvo SR bezplatne poskytuje podnikateľom. Je určená pre tých, ktorým od 1. apríla 2015 vzniká povinnosť používať registračné pokladnice.

Pre zjednodušenie práce na portáli sme pre Vás pripravili návody vo formáte pdf:

Video návody:

 

Prevzate: https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/virtualna-registracna-pokladni

Virtuálna registračná pokladnica

Bratislava – 20. 02. 2015: Finančná správa pripravila pre podnikateľov bezplatnú novinku – virtuálnu registračnú pokladnicu. Ide o  aplikáciu, ktorá im umožní splniť si nové zákonné povinnosti a minimalizuje náklady.

Aplikácia je určená pre podnikateľov, ktorým od apríla 2015 vzniká povinnosť používať registračnú pokladnicu a zároveň mesačne vydajú maximálne  1 000 bločkov.

VRP umožní podnikateľom vytvárať a následne tlačiť pokladničné bloky, spravovať tovary a službu a evidovať vytvorené pokladničné doklady. Registrácia aj využívanie aplikácie je bezplatné a nevyžaduje
si zo strany podnikateľa žiadne dodatočné náklady napríklad na servis. Podnikatelia tak ušetria za nákup pokladnice a tiež  za každoročný servis. Pri používaní VRP podnikateľ nie je povinný evidovať kópie bločkov, či uzávierok. Aplikácia tiež poskytuje automatické uchovávanie dát na serveroch finančnej správy.

Základným predpokladom pre používanie VRP je internetové pripojenie užívateľa. VRP bude možné používať na klasickom stolovom počítači či notebooku, alebo prostredníctvom smartphonu cez mobilnú aplikáciu. Dostupná bude pre dva najväčšie mobilné operačné systémy. Mobilné zariadenia musia spĺňať podmienky pre Android 4.X a iOS 8, webová aplikácia predpokladá podporu štandardných prehliadačov.

Registrácia na používanie VRP bude pre podnikateľov prístupná od marca. Viac informácií získate na našom portáli v časti “Virtuálna registračná pokladnica“.

Prevzaté: https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_virtualna-registracna-na

Predaj a servis Registračných pokladníc v Moldave nad Bodvou v Rožňave a v Košiciach