6.3.2012 USMERNENIE K DAŇOVÝM KONTROLÁM REG. POKLADNÍ A FIŠK. TLAČIARNÍ. VYJADRENIE MINISTERSTVA FINANCIÍ.

Ako argumentovať pri kontrolách fiskálnych zariadení:

- Musí na pokladničnom doklade byť zobrazený údaj o zaokrúhľovaní ceny keď sa zaokrúhľovanie neuplatňuje?
prikladáme vyjadrenie ministerstva financií o zobrazovaní zaokrúhlenia

- Pokuta za to, že fyzický stav zásuvky je menší ako stav v pokladni – stav zásuvky nemôže byť väčší ako je evidovaný v pokladni. Ak je menší nie je to priestupok, lebo som urobil výber, ktorý nie je potrebné zo zákona evidovať.

- Musia byť na dennej uzávierke zobrazené údaje ktoré sú nulové , napríklad:
h) počet dokladov označených "NEPLATNÝ DOKLAD ,
k) záporný obrat,
o) súčet stornovaných položiek a ich počet,
p) súčet poskytnutých zliav a ich počet,
r) súčet vrátení tovaru a ich počet,
s) súčet záporných položiek a ich počet
t) súčet celkových súm uvedených na dokladoch označených slovami "NEPLATNÝ DOKLAD
prikladáme vyjadrenie ministerstva financií

Požiadavky na podnikateľa

- jednoznačne označovať tovary a služby,
- oznámiť poškodenie plomby inak je registračná pokladnica považovaná za neoznačenú podľa zákona,
- do dvoch mesiacov od zobrazenia informácie o povinnosti údržby dať vykonať údržbu pokladnice,
- vydávať paragóny pri poruche a okamžite nahlásiť poruchu, zaznačiť ju do knihy pokladnice a dohodnúť sa na doručení pokladnice servisnému stredisku alebo oprave na mieste,
- zabezpečiť ochranu pokladnice a dát,
- uchovať dáta kontrolného záznamu v elektronickom tvare po dobu určenú zákonom na médiách, na ktorých je uchovanie garantované,
- uchovávať doklady „NEPLATNÝ DOKLAD" a „VKLAD" po dobu 1 roka.

Pokladnica musí zabezpečiť:
- ochranu pred zmenou zaevidovaných tržieb, resp. možnosť zistenia takého zásahu prostredníctvom plomby registrovanej na DR SR
- vykonanie uzávierky raz za 24 hodín, v opačnom prípade nie je možné pokračovať v predaji
- zhodu číselných údajov na displeji a účtenke
- vytlačenie ochranného znaku na účtovnom doklade (okrem tréningových dokladov) a uzávierke
- vytlačenie iba jedného originálu pokladničného dokladu so súčasným záznamom kópie do prevádzkovej pamäte alebo na vhodné dátové médium, pričom kópia originálu pokladničného dokladu môže byť vytlačená, ale nesmie obsahovať ochranný znak
- vytlačenie „NEPLATNÝ DOKLAD" a „SKÚŠKA POKLADNICE" na účtenku
- vykonanie operácie vklad
- informovanie o potrebe vykonania povinnej údržby.

Pokladnica musí umožniť:
- prečítanie údajov z fiskálnej pamäte,
- vytlačenie pokladničných dokladov a vykonanie uzávierky,
- vytlačenie iba jedného originálneho dokladu,
- vytlačenie tlačových výstupov čitateľných po dobu 10 rokov,
- uchovanie údajov v prevádzkovej pamäti bez pripojenia k externému zdroju elektrickej energie minimálne 90 dní,
- zablokovanie pokladnice pri odpojení zariadení (displej, tlačiareň, fiskálna pamäť),
- overenie pravosti kontrolného záznamu (elektronického žurnálu) kontrolným kódom,
- pridanie plomby pre ochranu prístupu k elektronike,
- vytlačenie všetkých znakov abecedy.

Mesačná uzávierka už nie je povinná a namiesto nej sa bude tlačiť intervalová. Intervalová uzávierka je detailná alebo sumárna uzávierka, ktorá môže byť vykonaná v akomkoľvek rozsahu podľa dátumu alebo čísla uzávierky. Podnikateľ je povinný z údajov prevádzkovej pamäte vyhotoviť dennú uzávierku v deň, kedy zaznamenal tržbu.

Denná uzávierka obsahuje:
identifikáciu subjektu (DIČ, IČDPH, DKP, adresa), dátum a čas, ochranný znak, poradové číslo od uvedenia do prevádzky, počet dokladov a neplatných dokladov, obrat, záporný obrat, kumulovaný obrat, súčet dane v členení podľa sadzieb, súčet obratu v členení podľa sadzieb, súčet vrátení, záporných položiek, storien a zliav, súčet súm na neplatných dokladoch.

Sankcie:
Pokuty za nedodržiavanie povinnosti vyplývajúcich zo zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sú stanovené v rozsahu až do výšky 3320,- €. Presná špecifikácia výšky sankcií je uvedená v §18 čl. II. Odsek 5.

Zákon c. 289/2008 Z.z. z 18. júna 2008

Vyhláška č. 55/1994 Z.z. z 22. februára 1994

Informácia k zákonu č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Nový fiškálny zákon prináša aj zmenu v oblasti servisu
registračných pokladníc.

Spoločnosť ktorá Vám fiškalizuje registračnú pokladnicu sa súčastne stáva
servisnou organizáciou, ktorá je povinná vašu pokladnicu servisovať. Podľa
nového zákona je servisná organizácia povinná opraviť reg.pokladnicu do 48 hod.

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie môže vykonávať opravu a údržbu elektronických registračných pokladníc, má s výrobcom, dovozcom alebo distribútorom elektronických registračných pokladníc uzavretú zmluvu o vykonávaní opráv a údržby elektronických registračných pokladníc a je zapísaná v registri servisných organizácií vedenom miestne príslušným daňovým úradom servisnej organizácie.ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 289/2008 Z. z. O POUŽÍVANÍ ELEKTRONICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICE a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov